DUCHOWOŚĆ
Eucharystyczność i Maryjność to dwa filary życia zakonnego każdej córki Maryi.
Eucharystyczność to umiłowanie Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
     „Eucharystia niech będzie sercem naszego życia, abyśmy się stały na wzór Jezusa,
      poświęconymi dziełu zbawiania świata. Karmiąc się Ciałem i Krwią Chrystusa,
      otrzymujemy łaskę jedności, dar który ma wzrastać „aby świat uwierzył”.
                                                                                          ( z Konstytucji )
Eucharystia jest centrum naszego życia; z niej czerpiemy siły do czynnego apostolatu. Oprócz codziennej modlitwy, każda wspólnota ma przywilej całodziennego wystawienia i adoracji Najświętszego Sakramentu raz w miesiącu w swojej kaplicy. Tym samym trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym zgromadzeniu. Maryjność to miłość do Jego i naszej Matki wyrażona w drogowskazie, którym jest hasło zgromadzenia: „Wszystko dla Jezusa, przez Maryję”. To jest nasz fundament, na którym budowali założyciele. Składając śluby każda siostra obiera sobie Maryję za Matkę, Która poprowadzi ją do Pana i Zbawiciela.
     „Najświętsza Maryja Panna oddała siebie całkowicie dziełu zbawienia w Jej Synu
     Jezusie Chrystusie; wybrana przez Boga, aby dać Go światu. Za Jej przykładem
     chcemy przez nasze „tak” wypełnić Wolę Bożą objawioną w codzienności.
     Nasze życie, tak jak życie Najświętszej Maryi Panny powinna wypełniać głęboka radość
     z przynależności do Chrystusa, powinno ono być odblaskiem Boga
     Miłości, Dawcy Życia i komunii z drugimi”.
                                           ( z Konstytucji )
Jako siostry, a jednocześnie córki Maryi, staramy się poprzez codzienne, zwyczajne życie, poprzez spełnianie przeróżnych zadań jakie stawia przed nami Opatrzność realizować ideał autentycznego życia Maryi w Nazarecie – życia oddanego Jezusowi, życia oddanego Kościołowi i bliźnim, których Pan stawia na naszej drodze, życia oddanego wspólnocie, która jest naszą rodziną. Nazaret to dom – wzór wszystkich naszych domów i wspólnot. Staramy się z tego wzoru czerpać w naszej codzienności; staramy się budować jedność w naszych wspólnotach, jedność z naszymi siostrami i braćmi żyjącymi w świecie, jedność z całym stworzeniem zgodnie z zamysłem Bożym. Staramy się być proste, otwarte i gościnne; chcemy być do dyspozycji innych za Jej przykładem.
© Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi
Wszelkie prawa zastrzeżone.